Základní informace


Dotační program 9.F.e. Regionální přenos informací

Podpora pro oblast zemědělství zaměřená na cílený přenos všeobecných informací na území ČR o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami.

Přenos informací mikro, malý a středním podnikům, působícím v odvětví zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských výrobků a jejich uvádění na trh, bude formou vstupních konzultací (telefonické, mailové, osobní). Podpora je poskytována dle čl. 21 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.


Aktivity se zaměřují na tyto oblasti:

  • národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám
  • principy společné zemědělské politiky především plnění požadavků v rámci Přímých plateb (Jednotná platba na plochu – SAPS, podpory pro mladé zemědělce, dobrovolné podpory vázané na produkci, greening, Povinné požadavky na hospodaření – PPH, Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy – DZES) a zemědělských registrů (Veřejný registr půdy – LPIS, Integrovaný registr zvířat – IZR, Registr sadů, Registr chmelnic apod.)
  • Jednotná žádost (konzultace k vyplňování žádosti)
  • rozvoj zemědělství a venkovského prostoru
  • ochrana spotřebitelů (bezpečnost potravin)
  • informace o zemědělské prvovýrobě, ekologickém zemědělství
  • informační podpory poradenského systému MZe
  • informační podpory transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe
  • informační podpory produktů resortní povahy