Regionální agrární komora Ostravsko a Asociace pro rozvoj regionů o.s. realizují grantový projekt s názvem:
Územní rozvoj jako nástroj racionalizace využití venkovského a příměstského prostoru
Název a číslo globálního grantu:
Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji - CZ.1.07/3.2.07
Název a číslo oblasti podpory:
3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název projektu:
Územní rozvoj jako nástroj racionalizace využití venkovského a příměstského prostoru
Žadatel:
Regionální agrární komora Ostravsko
Partner projektu:
Asociace pro rozvoj regionů o.s.
Číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.07/04.0063
Doba realizace:
1.8.2013 až 30.6.2015
Výše finanční podpory:
1 995 398,88 Kč (z toho ESF: 1.696.089,04 Kč, státní rozpočet ČR: 299.309,84 Kč)
Stručný obsah projektu:
Předkládaný projekt je zaměřen na vytvoření vzdělávacího programu pro odborné lektory dalšího vzdělávání, který bude zacílen na problematiku rozvoje venkova, rozvoje příměstských oblastí, života na venkově a další aspekty, které jsou s těmito tématy spojeny. Vytvořený program bude složen z několika specifických modulů navázaných na tato témata. Vzdělávací program bude inovativní zejména kombinací pohledů různých oborů na problematiku územního rozvoje tj. zajištěním multidisciplinarity, která je v této oblasti tolik potřebná. Hl. cílem projektu je vytvoření nabídky kurzů dalšího vzdělávání, které budou zaměřeny na využívání principů trvale udržitelného rozvoje (TUR) v podmínkách rozvoje venkovského prostoru Moravskoslezského kraje a to především v situacích, kdy je snahou různých zájmových skupin tento proces ovlivnit ve svůj prospěch. Hl. přínosem pro cíl. skupinu je zvýšení kvalifikační úrovně v oblasti udržitelného rozvoje venkova, získání odborných a aktuálních znalostí potřebných pro jejich další vzdělávací činnost.
Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je podpora a prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a zvýšení kvalifikace cílové skupiny prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu, který se skládá z několika modulů zaměřených na multidisciplinární pojetí územního rozvoje a využívání principů trvale udržitelného rozvoje (TUR) v podmínkách venkovského a příměstského prostoru Moravskoslezského kraje a v situacích, kdy rozrůstající aglomerace tento prostor ovlivňují a narušují jeho limity. Kurz je určen pro vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání působících v oblasti územního rozvoje, kteří přímo či nepřímo rovněž ovlivňují i dodržování principů TUR. Cílem a přínosem projektu bude vytvoření kurzu, který bude založen na přístupech publikovaných v Agendě 21 resp. Místních agendách 21. Využije principy TUR a v neposlední řadě také závěry z "Millennium Ecosystem Assessment". Tento kurz bude specifický a výrazně rozšíří nabídku dalšího vzdělávání v této oblasti v Moravskoslezském kraji, neboť obdobný kurz momentálně v kraji není k dispozici.
Dílčí cíle:
 • vytvořit odpovídající výukové opory a metodiky výuky
 • inovovat vzdělávací proces ve vztahu k územnímu a regionálním rozvoji a limitaci území o nové závěry z konferencí o TUR, aplikovat je do vzdělávacího procesu o rozvoji intravilánu a extravilánu na území Moravskoslezského kraje
 • zkvalitnit znalosti lektorů v oblastech principů TUR využívaných v zahraničí
 • naučit pedagogy využívat moderní metody výuky u problematiky TUR a územního plánování včetně GPS a GIS
 • prověřit kvalitu vzdělávacího programu prostřednictvím pilotního ověření na vhodné skupině
 • podpořit spolupráci mezi subjekty působící v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství v oboru rozvoje venkova a TUR
Cílová skupina projektu:
Vzhledem k tématu projektu je cílová skupina (dále jen CS) široce vymezena. Signifikantním důvodem širokého vymezení CS je i to, že na utváření venkovské a příměstské krajiny se podílí ať přímo, či nepřímo velký počet subjektů. CS, na kterou se projekt zaměřuje, jsou odborní lektoři dalšího vzdělávání, kteří působí v oblasti rozvoje venkovského prostoru a trvale udržitelného rozvoje (dále jen TUR). CS budou tedy osoby disponující vlivem na rozhodovací proces o rozvoji území, které zároveň v příslušných organizacích působí jako lektoři dalšího vzdělávání. Nabyté znalosti a dovednosti získané ze vzdělávacím programu budou dále předávat svým kolegům, zaměstnancům, nebo dalším osobám, které lze označit za "sekundární" cílovou skupinu projektu.
CS budou tedy tvořit:
 • pracovníci Hospodářských komor, Agrárních komor popř. Zemědělského svazu
 • podnikatelé podílející se na podobě a utváření krajiny (zemědělská družstva, Lesy ČR, Vodovody a kanalizace, těžební společnosti aj.)
 • zaměstnanci MAS (místních akčních skupin) geograf. příslušných
 • zaměstnanci/členové místně příslušných NNO podílejících se na ochraně přírody a krajiny
Kvantifikace primární cílové skupiny odpovídá cca 100 až 150 osobám tj. lektorů, kteří by dále mohli působit v dalším vzdělávání. Kvantifikace je provedena na základě odborného odhadu. Zájem o tento typ vzdělávání CS projevila na základě šetření, které probíhalo při realizaci dalších vzdělávacích aktivit. Z šetření vyplynulo, že oblast vzdělávání o rozvoji venkova a TUR na venkově je nepokrytá a přitom se jedná o oblast, ve které nedostatek informací a znalostí způsobuje vysoké újmy jak na krajině, tak i sídlech a které se často odstraňují i po dobu několika generací. Potřebnost tohoto typu vzdělávání CS při dotazování demonstrovala na řadě případů z praxe, které poukázaly na nevhodné kroky při rozvoji venkova a neaplikování principů TUR.
Přínos pro cílovou skupinu:
Přínos projektu pro cílovou skupinu je především ve ve zvýšení kompetencí v rámci rozhodovacího procesu při rozvoji venkova a aplikaci principů TUR. Přínosem projektu je i rozšíření komplexního pohledu na problematiku, čímž dojde k omezení úzce profilového pohledu bez vazeb na požadavky dalších zúčastněných subjektů.
Hlavní přínosy pro cílovou skupinu lze shrnout do těchto bodů:
 • rozšíření odborných znalostí a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním prostředí
 • seznámení se s best practices v rámci TUR ze zahraničí
 • analýza a následná aplikace v MSK
 • rozšíření kvalifikace účastníků v souvislosti s řešením problémů územního rozvoje
 • profesní a osobní růst
 • vylepšení svého postavení na trhu práce
Popis klíčových aktivit projektu:
Projekt sestává z celkem pěti klíčových aktivit (dále jen KA), které na sebe logicky navazují a vzájemně se doplňují.

KA 01 – Shromáždění odborných podkladů, obsahové zpracování vzdělávacích bloků a modulů, tvorba vzdělávacího programu a klíčových opor

Tato KA zahrnuje zpracování vzdělávacích programů (tj. sběr odborných materiálů, příkladů z praxe a podkladů nutných k přípravě, zpracování materiálů pro vzdělávací bloky, vypracování učebních osnov, zpracování výukových materiálů a praktických úkolů pro jednotlivé vzdělávací moduly, konkretizace rozpočtu vzdělávání aj.). V rámci této aktivity došlo k vytvoření 3 vzdělávacích bloků s jednotlivými dílčími moduly.

Výstup KA: vytvořený kompletní vzdělávací program, výukové materiály, praktické úkoly a podkladové dokumentace pro vzdělávací program za předpokladu využití e-learningového systému a aplikačních forem výuky.

Stav KA: dokončena

KA 02 – Příprava e-learningového systému

Cílem této aktivity je přizpůsobit existující volně dostupný e-learningový systém potřebám vzdělávacího programu obsahově navrženého v rámci KA 01. Vytvořený systém bude sloužit účastníkům kurzů pro získání podkladů pro vypracování výstupů, vyměňování si znalostí, komunikaci s lektory a odevzdání výstupů.

Výstup KA: vytvořený e-learningový systém na platformě Moodle s informacemi, které budou moci účastnící doplňovat a upravovat. V systému jsou vytvořeny jednotlivé kurzy, které odpovídají vzdělávacím modulům a jsou naplněny příslušnými výukovými materiály.

Stav KA: dokončena

KA 03 – Školení lektorů

V rámci KA 03 dojde k proškolení lektorů dalšího vzdělávání. Plánováno je zapojení celkem 15 účastníků resp. lektorů dalšího vzdělávání. Zaškolení lektorů spočívá jednak v osvojení si metod výuky, lektoři budou seznámeni s interaktivními a aplikačními metodami výuky a vedeni a motivováni k jejich využívání. Součástí školení bude rovněž seznámení s e-learningovým systémem a osvojení si praktických dovedností při práci s tímto systémem. Zaškolení bude probíhat prezenčně ve formě vzdělávacího programu, který bude doplněn samostatnou prací a konzultacemi. Znalosti lektorů budou ověřovány průběžnými testy.

Výstup KA: odborně zdatní, zaškolení lektoři předmětného kurzu se schopnostmi kurz vyučovat, bezproblémově používat aktivační formy výuky, efektivně pracovat s e-learningovým systémem, ovládat GPS i GIS SW.

Stav KA: dokončena

KA 04 – Pilotní ověření vzdělávacího programu

Klíčová aktivita č. 04 je zaměřena na pilotní ověření vzdělávacího programu na skupině účastníků. Ověření bude probíhat formou prezenčního studia, konzultací a e-learningu. Výuka je plánována v rozsahu cca 9 dnů, v rámci kterých dojde ke konzultacím, využití e-learningu, řešení praktických úkolů apod. Účastníci pilotního ověření poskytnou zpětnou vazbu k jednotlivým blokům výuky. Na základě této zpětné vazby a připomínek pedagogického pracovníka vznikne metodická příručka pro lektory.

Výstup KA: pilotní ověření, zhodnocení a revize klíčových aktivit projektu a vzdělávacího programu. V rámci pilotního ověření bude proškoleno 8 osob. Proškolené osoby se budou rekrutovat z řad cílové skupiny projektu.

Stav KA: dokončena

KA 05 – Síťování a spolupráce vzdělávacích subjektů – tzv. Kulaté stoly

Realizace této aktivity představuje řadu setkání odborníků podílejících jak přímo, tak i nepřímo na územním rozvoji v MSK. Jedná se o panelové diskuze vedené v menším kruhu účastníků. Vedle projektového týmu se kulatých stolů budou účastnit také interní lektoři zemědělských podniků, lektoři různých NNO, MAS v MSK a další pracovníci působící ve vzdělávání z řad agrárních a hospodářských komor.

Výstup KA: Realizované kulaté stoly. Během kulatých tolů bude docházet k přenosu vzniklých poznatků, příkladů dobré praxe apod. do samotného vzdělávacího programu. Tento přenos informací bude naplňován i v době udržitelnosti projektu.

Stav KA: dokončena
Naplňování monitorovacích indikátorů:
Projekt byl úspěšně ukončen. Všechny monitorovací indikátory projektu byly naplněny.

Aktuality:
Během realizace projektu došlo k průběžnému naplnění níže uvedených indikátorů projektu
 • 1x vzdělávací program (včetně reflexe komponenty ŽP)
 • 1x pilotní ověření
 • 1x e-learning
 • 1x metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání
 • 1x studijní materiály ke vzdělávacímu programu
 • Úspěšné splnění požadovaného počtu podpořených osob
 • Úspěšné splnění požadovaného počtu úspěšně podpořených osob
Novinky a aktuality:
Z důvodu zdárného ukončení realizace projektu je tato sekce uzavřena.
Pozvánky na akce projektu:
V rámci realizace projektu bude uskutečněna řada akcí/seminářů, které odpovídají svojí náplní jednotlivým aktivitám projektu. V případě Vašeho zájmu jste srdečně zváni.

Vzhledem k omezenému počtu míst nás v případě Vašeho zájmu kontaktujte.

Přehled akcí a jejich termíny budou průběžně zveřejňovány v níže uvedeném přehledu:

Akce/seminář Datum a čas konání Adresa Zrealizováno
Kulatý stůl (KA 05) 3.9.2014 od 8:30 Paskovská 335, 720 00 Ostrava – Hrabová Zrealizováno
Kulatý stůl (KA 05) 19.11. 2014 od 9:30 do 11:30 budova RO SZIF, Krnovská 69, Opava, 746 01 Zrealizováno
Výuka KA 03 - Blok I. 18.12. od 9:00 do 15:00 Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice, Loděnice 50, 747 74 Loděnice Zrealizováno
Výuka KA 03 - Blok I. 19.12. od 9:00 do 15:00 Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice, Loděnice 50, 747 74 Loděnice Zrealizováno
Výuka KA 03 - Blok II. 15.1.2015 od 9:00 do 15:00 Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice, Loděnice 50, 747 74 Loděnice Zrealizováno
Výuka KA 03 - Blok II. 16.1.2015 od 9:00 do 15:00 Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice, Loděnice 50, 747 74 Loděnice Zrealizováno
Výuka KA 03 - Blok III. 29.1.2015 od 9:00 do 15:00 Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice, Loděnice 50, 747 74 Loděnice Zrealizováno
Výuka KA 03 - Blok III. 30.1.2015 od 9:00 do 15:00 Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice, Loděnice 50, 747 74 Loděnice Zrealizováno
Výuka KA 03 - Blok III. 12.2.2015 od 9:00 do 15:00 Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice, Loděnice 50, 747 74 Loděnice Zrealizováno
Výuka KA 03 - Blok III. 13.2.2015 od 9:00 do 15:00 Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice, Loděnice 50, 747 74 Loděnice Zrealizováno
Konzultace 19.2.2015 od 8:00 do 14:00 Paskovská 335, 720 00 Ostrava – Hrabová Zrealizováno
Konzultace 20.2.2015 od 8:00 do 14:00 Paskovská 335, 720 00 Ostrava – Hrabová Zrealizováno
Výuka KA 03 - Blok III. 26.2.2015 od 9:00 do 15:00 Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice, Loděnice 50, 747 74 Loděnice Zrealizováno
Výuka KA 03 - Blok III. 27.2.2015 od 9:00 do 15:00 Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice, Loděnice 50, 747 74 Loděnice Zrealizováno
Školení lektorů e-learning 12.3.2015 od 9:00 do 15:00 Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice, Loděnice 50, 747 74 Loděnice Zrealizováno
Školení lektorů e-learning 13.3.2015 od 9:00 do 15:00 Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice, Loděnice 50, 747 74 Loděnice Zrealizováno
Konzultace 19.3.2015 od 8:00 do 14:00 Paskovská 335, 720 00 Ostrava – Hrabová Zrealizováno
Konzultace 20.3.2015 od 8:00 do 14:00 Paskovská 335, 720 00 Ostrava – Hrabová Zrealizováno
Kulatý stůl (KA 05) 24.3.2015 od 9:30 do 12:00 K Vydralinám 114/5, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou Zrealizováno
Pilotní ověření - KA04 14.5.2015 od 9:00 do 15:00 Paskovská 335, 720 00 Ostrava – Hrabová Zrealizováno
Pilotní ověření - KA04 15.5.2015 od 9:00 do 15:00 Paskovská 335, 720 00 Ostrava – Hrabová Zrealizováno
Pilotní ověření - KA04 21.5.2015 od 9:00 do 15:00 Paskovská 335, 720 00 Ostrava – Hrabová Zrealizováno
Pilotní ověření - KA04 22.5.2015 od 9:00 do 15:00 Paskovská 335, 720 00 Ostrava – Hrabová Zrealizováno
Pilotní ověření - KA04 28.5.2015 od 9:00 do 15:00 Paskovská 335, 720 00 Ostrava – Hrabová Zrealizováno
Pilotní ověření - KA04 29.5.2015 od 9:00 do 15:00 Paskovská 335, 720 00 Ostrava – Hrabová Zrealizováno
Pilotní ověření - KA04 11.6.2015 od 9:00 do 15:00 Paskovská 335, 720 00 Ostrava – Hrabová Zrealizováno
Pilotní ověření - KA04 12.6.2015 od 9:00 do 15:00 Paskovská 335, 720 00 Ostrava – Hrabová Zrealizováno
Kulatý stůl (KA 05) 10.6.2015 od 9:30 do 12:00 K Vydralinám 114/5, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou Zrealizováno
Kulatý stůl (KA 05) 16. 6. 2015 od 9:30 do 12:00 MSŠZ a VOŠ Opava, Purkyňova 12, 746 01 Opava Zrealizováno

Z důvodu zdárného ukončení realizace projektu byla tato sekce uzavřena.
Fotogalerie a realizace projektu:
Níže je možné shlédnout fotografie z uskutečněných akcí

Školení lektorů Školení lektorů

Kulaté stoly Kulaté stoly

Pilotní ověření Pilotní ověření

V rámci realizace projektu vznikla celá řada výstupů. S ohledem na vysoký objem vzniklých prezentací z realizovaných seminářů uvádíme níže pouze téma prezentace. V případě zájmu nás kontaktujte a prezentace Vám budou zaslány.
E-learning:
Zde naleznete e-learningový systém vytvořený v rámci projektu:

http://moodle.asociacerr.cz/login/index.php

V případě bližších informací a zájmu o zřízení uživatelského jména a hesla nás kontaktujte na oakop@opava.cz.
Kontakty:
Organizace: RAK OSTRAVSKO
Jméno: Renata Šarjaková
e-mail: oakop@opava.cz
tel.: 553 696 138