František Mariánek, 17. duben 2016
Vztah podmínek Cross Compliance a greeningu
V letošním roce lze jako EFA vyčlenit stejné plochy (vyjma černého úhoru) tak, jak je zemědělci znají z loňského roku.

 

12.4.2016

V rámci podmínek podmíněnosti (Cross Compliance) a podmínek pro ozelenění tzv. greeningu dochází k průniku některých prvků greeningu tzv. ekologicky významných prvků (EFA) a požadavků v rámci standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), které mohou být plněny současně.

 Některé podmínky doznaly mírných změn a jejich konkrétní znění je uvedeno v  nařízení vlády
č. 50/2015 Sb.
, o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády. Podrobnější informace o všech podmínkách prvků EFA jsou uvedeny v Metodické příručce pro přímé platby pro rok 2016, která je dostupná v elektronické podobě na stránkách MZe.

Žadatel o přímé platby, s více než 15 ha orné půdy, musí vyčlenit alespoň 5 % jako EFA. Hlavním cílem EFA je zachování a zlepšení biologické rozmanitosti zemědělských podniků. ČR ve snaze nediskriminovat konkurenceschopnost českého zemědělství nabízí široké portfolio těchto ploch EFA (úhor s porostem, krajinné prvky, souvratě, rychle rostoucí dřeviny, zalesněné plochy, meziplodiny, dusík vázající plodiny) tak, aby naplnění greeningové povinnosti bylo v souladu s výše uvedenými cíli.

Je třeba mít na paměti, že na plochách EFA musí být dodržovány podmínky CC.

V rámci podmínek CC a podmínek greeningu však dochází k průniku některých ploch EFA a požadavků v rámci standardů DZES, které mohou být plněny současně.

Podmínky kontrol podmíněnosti, jejichž plněním je podmíněno poskytnutí požadovaných vybraných dotací v plné výši, jsou stanoveny nařízením vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor.  Patří mezi ně podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES). Podrobnější informace k podmínkám podmíněnosti jsou uvedeny v metodické příručce: Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016.

Společné využití prvků v rámci ploch vymezených v ekologickém zájmu (EFA) a podmínek pro CC (standardů DZES)

Téma

Cíl - Minimální pokryv půdy

DZES 4 x Meziplodiny (ozimá varianta) jako EFA

Půda a zásoby uhlíku

- pokryv půdy v mimovegetačním období (doporučeno ponechat pokryvu v delším časovém úseku, tj. minimálně
do 15. 2.) jako ochrana před ztrátami organické hmoty a vlhkosti

- optimalizace agronomického
a environmentálního přínosu těchto ploch z hlediska biologické rozmanitosti

Ozimou variantu meziplodin deklarovanou pro splnění podmínek EFA lze zároveň splnit podmínku standardu DZES 4
(na dílech půdních bloků s průměrnou sklonitostí přesahující 5 stupňů), a to v případě naplnění všech podmínek daných pro DZES (termín osevu, ponechání pokryvu)
a EFA (termíny osevu, ponechání pokryvu, směs povolených plodin, poměr plodin ve směsi)

Od r. 2016 dochází k rozšíření seznamu plodin využitelných jako meziplodina pro EFA.

Téma

Cíl - Minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze

Specifické půdoochranné technologie (PT) v rámci DZES 5

X

Souvratě jako EFA

Půda a zásoby uhlíku

- ochrana půdy před vodní erozí a předcházení důsledkům eroze (v ČR je vodní erozí potenciálně ohroženo přibližně 50 % zemědělských půd, ke zvýšenému povrchovému odtoku přispívá nevhodná agrotechnická praxe, zejména rozsáhlé výsadby širokořádkových kultur např. kukuřice, slunečnice na svažitých pozemcích)

- ochrana ploch s environmentálním přínosem pro krajinu z pohledu zlepšení biodiverzity, obohacení organické složky půdy či eliminace vnosu škodlivých látek do půdy

Souvratí deklarovanou jako EFA lze naplnit podmínku standardu DZES 5, a to jako PT osetí souvratí a vytvoření zasakovacího pásu na MEO, avšak při splnění všech podmínek pro souvratě a pásy, které vyplývají jak ze znění PT pro DZES (šíře pásů, protnutí odtokových linií) a pro souvratě jako EFA (stanovená šířka, zákaz produkce, zákaz použití hnojiv, doba údržby).

Zasakovací pás, přerušovací pás a souvrať pro účely plnění podmínek DZES 5 a EFA nelze použít jako biopás založený
z dotací v rámci AEO (staré závazky) a AEKO EAFRD (nové závazky).

Od r. 2017 bude omezen seznam plodin, které lze
na souvrati pěstovat.

Téma

Cíl - Zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu vypalování strnišť

Dusík vázající plodiny v rámci DZES 6

x

Plochy s dusík vázajícími plodinami pro EFA

Půda a zásoby uhlíku

- zachování organických složek půdy vhodnými postupy a zlepšování biologické rozmanitosti
- v případě intenzivního hospodaření s použitím pesticidů, minerálních hnojiv a těžkých mechanismů dochází ke zhutňování půdy a ztrátě organického uhlíku, což způsobuje zhoršení nebo úplnou ztrátu půdní struktury, ochuzení půdní bioty a ztrátu schopnosti půdy zadržet vodu a živiny, které přispívají k eutrofizaci vod

Plochou s plodinami, které vážou dusík deklarovanou jako EFA, lze naplnit podmínku pokryvu danou standardem DZES 6, a to při dodržení všech daných podmínek (např. povolené plodiny, poměr plodin ve směsi, zajištění pokryvu v daném termínu atd.).

Od r. 2016 dochází k rozšíření seznamu využitelných plodin
pro EFA, a to konkrétně: čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha
a tolice.

 

Téma

Cíl - Zachování krajinných prvků

Krajinné prvky chráněné v rámci DZES 7a

X

Krajinné prvky pro EFA

Krajina, mini-mální úroveň péče:

 

Ochrana

krajinných prvků:

mez, travnatá údolnice, terasa, skupina dřevin,

solitérní dřevina, stromořadí,

příkop,

mokřad

 

- zachování a zvýšení ekosystémové i druhové diverzity (vyšší počet rostlinných a živočišných druhů)

- snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze skrze zasakovací funkci a přerušení délky svahu

- zvýšení estetické hodnoty krajiny

- příznivý vliv na vodní režim krajiny

- ochrana vod (snížení odnosu zeminy z pozemku přispívá ke snížení kontaminace vodních toků a nádrží, snižuje zanášení vodních nádrží)

Krajinné prvky (KP) chráněné skrze DZES 7, lze deklarovat jako EFA, a to za splnění podmínek způsobilosti pro tyto KP dané mj. přilehlostí vnějších KP.

Od r. 2016 se zavádí nový KP mokřad, který jako útvar neliniového typu s minimální výměrou 100 m2 slouží
k zajištění retence vody
v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů. Mokřady bude vymezovat orgán ochrany přírody a krajiny (Agentura ochrany přírody a krajiny, správa národních parků
a správa vojenských újezdů).
Za zrušení či poškození tohoto krajinného prvku bude považována aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin, odvodňování nebo provádění agrotechnických operací, které nebudou schváleny orgánem ochrany přírody a krajiny.

Ostatní EFA bez přímé provázanosti s DZES

Cíl

EFA - Úhor s porostem v ekologickém zájmu

- ochrana zemědělského půdního fondu skrze zákaz produkce a omezení vstupů, (vnos pesticidů a hnojiv) do půdy, a s tím související pokles znečištění podzemních vod způsobené zemědělskou činností

- od r. 2016 povolen jako EFA pouze zelený úhor tvořící souvislý pokryv plodin

- porost založen nejpozději do 1. 6.
v roce podání žádosti (evidován v LPIS od 1. 1.) a ponechán na pozemku nejpozději do 15. 7. posledního kalendářního roku úhoru

- zákaz produkce (sklizně, pastvy)

- zákaz aplikace POR a hnojiv

- doba trvání úhoru je ukončena zahájením předseťové přípravy ozimé plodiny, která musí být zaseta
do 31. října

- od r. 2017 – omezení plodin na úhoru a hektarové omezení úhoru
(max. 5 ha)

Cíl

EFA - Rychle rostoucí dřeviny Zalesněné plochy

- udržení ekologické stability

- zvýšení biodiverzity

- pozitivní protierozní vliv

- pozitivní vliv na zvýšení retenční schopnosti půdy a tím zlepšení vodního režimu krajiny

RRD

- seznam povolených druhů s dobou obmýtí

- zákaz aplikace minerálních hnojiv
a POR

 

Zalesněné plochy

- lesní porosty založené výsadbou
od roku 2008 v rámci dotačního titulu zalesňování zemědělské půdy podle Programu rozvoje venkova na období 2007-2014 a Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, jejichž plocha byla způsobilá pro platbu SAPS od roku 2008

- požadavky na plochu RRD stanoveny v NV č. 309/2014

- od r. 2017 se na tyto plochy (jsou-li deklarovány jako EFA) neposkytne náhrada za ukončení zemědělské výroby podle nařízení vlády
č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb.


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 2494
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář