František Mariánek, 6. červenec 2015
OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT
Informace pro žadatele - SZP 2015

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 3926001/0710

 

VEDENÍ EVIDENCÍ

 

Žadatel má povinnost vést evidence pro opatření Dobré životní podmínky zvířat po celou dobu závazku tohoto opatření, tj. od 01.06. roku podání žádosti do 31.05. roku následujícího.

Povinnost vést evidence se vztahuje ke všem podopatřením vyjma podopatření Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic.

Žadatel vede následující evidence u podopatření:

Zlepšní stájového prostřdí v chovu dojnic

Evidence regulace nežáoucío hmyzu.

Zajišěí přstupu do výběu pro suchostojné krávy

Evidence o pobytu suchostojnýh krav v objektu s přítupem do výěu.

Zlepšní žvotních podmínek pro prasničy

Evidence o zapoušěíprasničk.

Zlepšní žvotních podmínek pro prasnice

Evidence o turnusové provozu prasnic,

Evidence o kontrole, příadněoštřníspákůu prasnic.

Zvěšní plochy pro odstavená selata

Evidence odstavenýh selat včtněoznačníjednotlivýh sekcíurčnýh pro jejich chov.

Ždatel vede evidence průěžě, nejpozděi den po provedeném úkonu a uchovává tyto evidence pro potřby kontroly prokazující poskytnutí a užtí dotace minimálněpo dobu 10 let.

Po provedení úkonu (např aplikaci chemického přpravku, oštřní spárkůapod.) uční ždatel záznam do přslušé evidence, přčmžje nezbytné záznam v evidenci podepsat oprávněou osobou.

Evidenci lze vést elektronicky pouze tak, ž evidence bude po kažém úkonu vytišěa a podepsána – tedy v něterých přpadech i něolikrát do týdne. Z důodu přhledné návaznosti úkonůse vhodněšm způobem jeví vést evidenci v listinné podobě

Nenípříustnéevidenci tisknout a podepisovat ažv okamžku kontroly na mítě.

Vzory evidencí jsou k dispozici na webových stránkách Fondu (www.szif.cz) a na Portálu farmář. Evidence je možo přzpůobit individuálním potřbám ždatele, musí všk obsahovat minimálněpřdepsané údaje uvedené ve Vzoru.

Evidence je potřba vét přhledněa srozumitelně Jednotlivé úkony je třba adekvátněrozepsat do jednotlivých řdků(např datum naskladněí turnusu x datum ukonční turnusu), přp. je možo přdat k jednotlivým úkonů dalš sloupce pro podpis.


Hodnocení => průměr 054
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář