Renata Šarjaková, 4. červenec 2015
Vztah podmínek Cross Compliance a greeningu
V rámci podmínek podmíněnosti (Cross Compliance) a podmínek pro ozelenění tzv. greeningu dochází k průniku některých prvků greeningu tzv. ekologicky významných prvků (EFA) a požadavků v rámci standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), které mohou být plněny současně.

  

V roce 2015 lze jako EFA vyčlenit tyto plochy/prvky, jejichž podmínky jsou uvedeny v nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády (dále „NV PP“):

  • úhor využívaný v ekologickém zájmu,
  • krajinné prvky v ekologickém zájmu,
  • souvrať,
  • plochy s rychle rostoucími dřevinami,
  • zalesněné plochy,
  • plochy s meziplodinami nebo,
  • plochy s plodinami, které vážou dusík.Podrobnější informace o všech podmínkách prvků EFA pak najdete v Metodické příručce pro přímé platby 2015.

Na plochách EFA musí být dodržovány podmínky podmíněnosti. Podmínky kontrol podmíněnosti, jejichž plněním je podmíněno poskytnutí požadovaných vybraných dotací v plné výši, jsou stanoveny nařízením vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor (dále „NV CC“).  Patří mezi ně podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES). Podrobnější informace k podmínkám podmíněnosti jsou uvedeny v metodické příručce: Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015.

Společné využití prvků v rámci ploch vymezených v ekologickém zájmu (EFA) a podmínek pro CC (standardů DZES)

  Plochy/prvky EFA Podmínky standardů DZES
1.

Úhor využívaný v ekologickém zájmu

- § 12 NV PP

Černý úhor nelze z důvodu rizika vodní a větrné eroze zakládat na SEO ani na MEO půdách.

- Příloha č. 2, bod 5. NV CC (DZES 5)

2.

Krajinné prvky využívané v ekologickém zájmu

- § 13 NV PP

 

Krajinné prvky stanovené pro plnění podmínek DZES, kterými jsou mez, terasa, travnatá údolnice, solitér, skupina dřevin, stromořadí a příkop se považují za EFA.

Kontrolou na místě mohou být zároveň kontrolovány podmínky v rámci standardu DZES 7a, tedy zda nedošlo k poškození nebo zrušení KP:

Žadatel nezruší a nepoškodí krajinný prvek a druh zemědělské kultury rybník, včetně zákazu řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu.

Uvedené podmínky se nevztahují na zásahy provedené se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.

- Příloha č. 2, bod 7. a) NV CC (DZES 7)

3. Souvrať
- § 14 NV PP

Souvrať zavedenou pro plnění podmínek standardu DZES 5 (využití souvrati jako půdoochranné technologie na MEO plochách) lze deklarovat jako EFA, avšak při splnění všech podmínek pro souvratě, které vyplývají ze znění DZES (půdochranná technologie) a NV PP (prvek EFA).

Dále souvrať vedenou jako prvek EFA lze využít i jako prvek půdoochranné technologie zasakovací pás v rámci DZES 5, ale pouze v případě, že je založena od hranice DPB. Stejně pak platí, že musí být splněny všechny podmínky pro souvratě, které vyplývají ze znění  NV PP a podmínky pro zasakovací pásy, které jsou stanoveny v rámci DZES .

- Příloha č. 2, bod 5. NV CC (DZES 5)

4. Plocha s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými
ve výmladkových plantážích - § 15 NV PP
-
5. Zalesněná plocha - § 16 NV PP -
6. Plocha s meziplodinami
- § 17 NV PP

Plochy s ozimou variantou meziplodin pro EFA je možné využít i pro splnění podmínek DZES 4:

Žadatel na ploše dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 5 stupňů, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny, nebo uplatní alespoň jedno z níže uvedených opatření:

a)         ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku
do založení porostu následné jarní plodiny,

b)         podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až
do založení porostu následné jarní plodiny, nebo

c)         díl půdního bloku je nejpozději do 20. září oset meziplodinou a tento porost plodiny je zachován nejméně do 31. října.

Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno zapravení statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo organických hnojiv nejméně v dávce 10 tun na hektar a nejvýše v dávce 50 tun na hektar.

Dále plochy s ozimou variantou meziplodin vedenou jako prvek EFA lze využít i jako prvky půdoochranné technologie v rámci DZES 5 – osetí souvratí, zasakovací pás, přerušovací pás, ale pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky pro meziplodiny, které vyplývají ze znění  NV PP a podmínky pro půdoochranné technologie, které jsou stanoveny v rámci DZES.

- Příloha č. 2, bod 4. NV CC (DZES 4)

7. Plocha s plodinami, které vážou dusík
- § 18 NV PP

Plochy s dusík vázajícími plodinami pro EFA je možné využít pro splnění podmínek DZES 6:

Žadatel nebude na jím užívaném dílu půdního bloku pálit bylinné zbytky a současně na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské kultury orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně

a)      aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv minimálně v dávce 25 tun na hektar, s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže minimálně v dávce 4 tuny na hektar; při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka, nebo

b)      pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části v termínu minimálně
od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku porostem dusík vážících plodin druhu - cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, štírovník, vojtěška, úročník, vikev, bob a vičenec; popřípadě jejich směsí; porosty výše uvedených druhů plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s trávami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %.

- Příloha č. 2, bod 6. NV CC (DZES 6)


zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 2042
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář