František Mariánek, 3. květen 2011
Implementace a budoucí přístup k rozšířenému standardu GAEC 2
Poradou ministra bylo rozhodnuto, že nedojde ke změně příslušného nařízení vlády č. 479/2009 Sb., v platném znění.

 Současně při implementaci GAEC 2 bude vzhledem ke znění NV zachován preventivní přístup, tj. budou stanovena vhodná půdoochranná opatření a technologie a povinnost jejich plnění v LPIS na vymezených erozně ohrožených pozemcích. Aktuální podoba GAEC 2 definovaná nařízením vlády č. 479/2009 Sb., v platném znění je následující:

Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy (LPIS) jako půda:

a) silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice. Porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí. V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin,

b) mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.

Navržené  půdoochranné technologie pro rozšířený standard GAEC 2:

Kromě technologií vyhovujících na silně erozně ohrožených půdách (bezorebné setí/sázení, setí/sázení do mulče, setí/sázení do mělké podmítky, setí/sázení do ochranné plodiny a důlkování) budou zemědělci moci využívat při zakládání porostů širokořádkových plodin
na mírně erozně ohrožených půdách i následující navrhované technologie:

  • setí/sázení po vrstevnici – řádky porostu budou vedeny převážně (minimálně na 80% plochy) ve směru vrstevnic, tolerovaná bude odchylka od vrstevnice do 20°,
  • přerušovací pásy – pás jiné než širokořádkové plodiny o minimální šířce 6 m bude založen po každých 300 m na PB o průměrné sklonitosti do 3°, po každých 250 m na PB
    o prům. sklonitosti 3 - 5°, po každých 200 m na PB o prům. sklonitosti nad 5°, přerušovací pás může být „zárodkem“ nového krajinného prvku,
  • zasakovací pásy – pás jiné než širokořádkové plodiny o minimální šířce 6 m bude založen u paty půdního bloku,
  • osetí souvratí – souvratě budou osety jinou než širokořádkovou plodinou, minimální šířka 6 m,
  • odkameňování.

 

Takto sestavený soubor protierozních opatření – půdoochranných technologií je chápán jako otevřený seznam, do něhož bude možné nová opatření přidávat nebo z něj některé naopak odebírat. Zemědělec si zvolí k plnění standardu minimálně jedno opatření, které pro něj bude ekonomicky a organizačně nejpřijatelnější.

V průběhu nadcházejících 2 let bude VÚMOP provádět jednak monitoring využívání doporučených půdoochranných technologií, jednak zpracuje dopadovou studii rozšíření standardu GAEC 2. VÚMOP bude mít zároveň dostatek času na případné vědecké ověření některých nejasných technologií a na detailní zpracování metodiky posuzování projevů eroze na zemědělské půdě.

V souvislosti s implementací rozšířeného standardu GAEC 2 je uvažováno i o redefinici pojmu „širokořádkové plodiny“ na mírně erozně ohrožených půdách. V současné době jsou za širokořádkové považovány všechny plodiny taxativně vyjmenované ve znění standardu GAEC 2. Úpravou definice, kdy by za širokořádkovou byla považována plodina s roztečí řádků nad 45 cm, by se mohl zúžit okruh problémů (např. pěstování cukrovky).

Tento návrh bude předložen na jednání Pracovní skupiny k C-C a následně na jednání Monitorovacího výboru k C-C.

Lze říci ,že tlak vyvíjený na bývalý zodpovědný odbor ministerstva, včetně následné personální změny přispěl ke konstruktivnímu řešení, pro praxi realizovatelné a použitelné.

 

Ing. Martin Fantyš

tajemník AK ČR

 

 


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 120
Autor Nadpis Datum
Xantara    FJtNWnztntxgO 03:26 22. září 2011
Puss    YGgwrtbyYRth 13:57 23. září 2011
Andie    JoWjpyDRFz 19:04 23. září 2011