Renata Šarjaková, 30. září 2022
Publikace OECD: Udržitelnost a produktivita v zemědělství a Environmentální výkonnost v zemědělství

V květnu 2022 vydalo OECD dokument věnující se udržitelnosti a produktivitě v zemědělství, v červenci pak byla vydána publikace zabývající se měřením environmentální výkonnosti v zemědělství.

 

 

Agricultural Total Factor Productivity and the environment

Zvýšení udržitelnosti a produktivity patří mezi hlavní cíle v zemědělském sektoru nejen v zemích OECD. Nová zpráva shrnuje poznatky o celkové produktivitě výrobních faktorů (TFP) v souvislosti s udržitelností, o pokroku v metodách jejich měření a vznikajících osvědčených postupech. Růst TFP je klíčovým ukazatelem ekonomické výkonnosti a hodnocení politiky. Ukazuje, jak velká část růstu produkce je ovlivněna technologickým vývojem a efektivnějším využíváním dostupných technologií a jak velká část je ovlivněna růstem využívání vstupů. Nedávná zjištění, že celková produktivita výrobních faktorů v zemědělství se v posledních letech zpomalila, naznačují, že příspěvek technologických změn k nasycení světové populace může být v budoucnu nižší. Tato zjištění si zaslouží prozkoumání a identifikaci potenciálních příčin, avšak již nyní dochází ke zvyšování tlaku na vstupy, zejm. na kvalitu a využití půdy a vody nebo k intenzivnějšímu využívání agrochemikálií. Související negativní důsledky pro emise skleníkových plynů, kvalitu ovzduší, vody a biologickou rozmanitost není třeba připomínat. Potvrzení a přesnější posouzení rozsahu zpomalení růstu produktivity vyžaduje vylepšení stávajících metodologií (navrhovány harmonizované postupy měření a vykazování výsledků) a srovnatelnější údaje u sledovaných zemí.


Measuring the Environmental Performance of Agriculture Across OECD Countries

Vizualizace vývoje vybraných environmentálních ukazatelů souvisejících se zemědělskou činností představuje nový nástroj, který OECD zveřejnila v reakci na zvýšenou pozornost věnovanou udržitelnosti v zemědělství. Zachycuje období téměř 30 let vývoje, z nichž je zřejmé, že zatímco většina zemí OECD zvýšila svou zemědělskou produkci, environmentální výkonnost zemědělského sektoru vykazovala spíše smíšené výsledky. Pokroku bylo dosaženo např. v bilancích fosforu, dusíku nebo ve snižování emisí amoniaku. Nedostatečný pokrok byl zaznamenán při snižování emisí skleníkových plynů (mezi obdobími 2007-09 a 2017-19 se emise ze zemědělství v zemích OECD zvýšily o 5 %, polovina těchto emisí byla ve formě metanu z živočišné výroby a produkce rýže, druhá polovina ve formě oxidů dusíku, které pocházejí především z aplikace organických a anorganických hnojiv). Negativní vývoj ve stejném období nastal také v oblasti zlepšování biologické rozmanitosti.

 

Mgr. Radek Stránský, Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

 

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 072
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář