Renata Šarjaková, 27. březen 2018
Moravskoslezský kraj vyčlenil dalších více než 25 mil. Kč na projekty související s ochranou životního prostředí na jeho území

Krajští zastupitelé na svém zasedání dne 14. 3. 2018 schválili poskytnutí dotací na aktivity v oblasti životního prostředí v celkovém objemu 25.35 mil Kč.

 

S částkou již vyčleněnou na prevenci následků znečištěného ovzduší formou podpory ozdravných pobytů dětí předškolního věku a žáků prvního stupně základních škol ve výši 13.5 mil Kč je to již 38.85 mil. Kč vymezených výhradně na prevenci a řešení stavu životního prostředí v našem kraji.

„Území Moravskoslezského kraje je zatíženo dluhy z minulosti v různých oblastech životního prostředí, které je nutno postupně splácet. Ne všechny však souvisejí pouze se zatížením regionu vysokou hustotou průmyslové činnosti a souvisejícím znečišťováním ovzduší. Poměrně závažným problémem je nedostatečné pokrytí celého území zejména kanalizační sítí s následným přečištěním odpadních vod. Zvládnout je potřeba i následky sucha, které se našemu kraji také nevyhnuly. Naši pozornost si ale zaslouží i potřeba pomoci hendikepovaným živočichům, vkládáme naděje i do výchovy zejména mladé generace, která se může poučit z chyb minulosti a minimálně se jim v budoucnu vyhnout.“ uvedla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Poměrně vysoké míře zájmu se těší dotační program „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“, na který je alokováno 3.5 mil. Kč. Moravskoslezský kraj obdržel celkem 58 žádostí, z toho 22 žádostí nesplňovalo podmínky dotačního programu. Zbývajících 36, formálně správně předložených žádostí, bylo zastupitelstvem kraje podpořeno, takže úspěšní žadatelé obdrží dotace v celkové výši 2.699.400,- Kč. Podpořena bude oblast environmentálního vzdělávání, výchova, osvěta a poradenství ve vztahu k veřejnosti a ve školách, stejně tak osvěta a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti zemědělství a včelařství.

„Kraj podpoří projekty, které jsou součástí dlouhodobých záměrů realizovaných na školách. Mimo ně jsou nově dotovány i aktivity specializované na osvětu a vzdělávání mladé generace v oblasti včelařství a zemědělství. Patří sem např. zafinancování činnosti včelařských kroužků i zatraktivnění zemědělství formou pořádání exkurzí na farmy primární zemědělské výroby. Mám za to, že dnešní mladá generace ztrácí přímý kontakt s těmito oblastmi lidské činnosti, nemá tedy dostatečné informace a při volbě svého povolání většinou opomíjí právě tak důležitou oblast jako je zemědělství.“ sdělila náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Moravskoslezský kraj opakovaně podpořil částkou 900 tis. Kč provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. „Ročně tato záchranná stanice přijme jen z území našeho kraje okolo 1.500 handicapovaných živočichů. Část z nich se vrací zpět do přírody, ti, u kterých už toto není možné jsou stanicí využiti v rámci záchranných a vzdělávacích programů. Činnost stanice považuji za nenahraditelnou, hodnou podpory ze strany kraje.“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

V oblasti vodního hospodářství připravil Moravskoslezský kraj nový dotační program s názvem „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“. Cílem programu je podpořit integrované plánování v oblasti vod, které vytvoří obcím podmínky pro nalezení co nejefektivnějšího způsobu odkanalizování jejich území včetně čištění splaškových vod a hospodaření se srážkovými vodami. Koncepční dokumenty pořízené s pomocí dotace kraje budou podkladem obcím zejména v rámci procesu pořizování územně plánovacích dokumentací, případně mohou být využity pro změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, který je základním koncepčním dokumentem v oblasti vodohospodářské politiky.

„V rámci tohoto programu kraj podpořil zpracování studií řešení odvádění a likvidace odpadních vod, studie řešící způsoby nakládání se srážkovými vodami a hydrogeologické posouzení lokalit z hlediska možnosti zasakování odpadních nebo srážkových vod celkem v osmi obcích, a to částkou cca 2,5 mil. Kč“, uvedla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová“. „Připraveným dotačním programem kraj rovněž reaguje na cíle vládní Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky“, doplňuje náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Moravskoslezský kraj nezapomíná ani na podporu realizačních vodohospodářských projektů. V letošním roce budou rozděleny dotace také v rámci již tradičně vyhlašovaného dotačního programu kraje „Drobné vodohospodářské akce“. Prostřednictvím tohoto programu bude podpořeno celkem sedm projektů řešících výstavbu kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a vodárenských objektů, a to částkou přesahující 18 mil. Kč.

„V letošním roce navíc přistoupil kraj k podpoře řešení havarijního stavu vodovodního řadu v obci Staré Hamry formou individuální dotace ve výši 1.250.000 Kč.“ dodala náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Zdroj: KÚ MSK

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 1527
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář